The Tánaiste and Minister for Enterprise, Trade and Employment Leo Varadkar T.D. today opened applications to the Restart Grant Plus Scheme, which gives grants to businesses to help them reopen.
The Restart Grant Plus is a key part of the government's July Stimulus package, a €7.4bn package of measures designed to stimulate a jobs-led recovery and build economic confidence while continuing to manage the impact of Covid-19.

Key details

  • The Fund provides support of between €4,000 and €25,000 for businesses with up to 250 employees to help them with the costs associated with reopening and reemploying workers following COVID-19 closures.
  • The Restart Grant Plus will be available for qualifying businesses which were closed or impacted by at least a 25% reduction in turnover between 1st April and 30th June 2020.
  • Increased eligibility whereby non-rateable B&Bs, sports clubs with commercial activities and trading charity shops are now eligible
  • B&Bs in non-rated premises will be eligible to apply for the minimum €4,000 grant from Fáilte Ireland and applications through Fáilte Ireland will open shortly
  • Closing date for applications is 30th September
  • The grants will be equivalent to the business’ 2019 rates demand, with a minimum payment of €4,000 and a maximum payment of €25,000
  • For first-time applicants under Restart Plus, the minimum grant is €4,000 and the maximum is €25,000.

€3k
€5k
€8k
€10k max

 

Do Ghnólacht


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

   
 

 

Tionchar Covid19


   

 
   

   

 

Fostaíocht


   

 

 


 

DEARBHÚ

tríd an bhfoirm seo a chur isteach, táim ag deimhniú go bhfuil na sonraí go léir ceart agus fíor

 

Fógra Príobháideachais: Tá an fhaisnéis thuas á lorg ag Comhairle Chontae uait chun d’iarratas a phróiseáil. Is é an bunús dleathach chun an fhaisnéis seo a phróiseáil ná Airteagal 6 (1) (e) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.

Ní úsáidfear an fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú ach chun d’iarratas ar mhaoiniú deontais Atosaithe a chur isteach agus a phróiseáil. Beidh gá tuairisc ardleibhéil a roinnt leis an Roinn Gnó, Fiontar & Nuálaíochta le hainmneacha agus líon na ngnólachtaí a dhéanann iarratas ar an deontas, na méideanna a dámhadh agus tionchar Covid agus líon na bhfostaithe chun críocha tuairiscithe. Gabhann Comhairle Chontae na Gaillimhe uirthi féin gan na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú a choinneáil níos faide ná ré na Scéime Deontais Athsholáthair móide 5 bliana eile.

Is féidir cur síos mionsonraithe ar an gcaoi a dtabharfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe aghaidh ar na saincheisteanna cosanta sonraí seo a leanas trí chiceail ar an nasc gréasáin seo a leanas:

Beartas Cosanta Sonraí Chomhairle Contae na Gaillimhe

Sonraí faoi conas is féidir leat do chearta a fheidhmiú mar ábhar sonraí faoi GDPR

An email with your ref. no. will be sent when the form is submitted successfully.
If you do not receive that email your submission may not have been successful.

 

****************Atosiathe – Ceisteanna Coitianta***************

1.

2.

3. Cad is féidir liom a dhéanamh leis an deontas?
Is ranníocaíocht é an deontas i ndáil leis an gcostas a bhaineann le gnólacht a athoscailt nó a choinneáil ag dul agus le hathnascadh le fostaithe agus le custaiméirí. D’fhéadfaí an deontas a úsáid chun costais sheasta leanúnacha a íoc, i.e. fóntais, árachas, athchóiriú nó bearta chun sábháilteacht na bhfostaithe agus na gcustaiméirí a áirithiú.

4. Murar íoc mé mo rátaí 2019, an bhfuil mé incháilithe?
Tá.

5. Má tá riaráistí ar mo rátaí, an bhfuil mé incháilithe?
Tá.

6.

7. Conas a dhéanaim iarratas?
Comhlánaigh & cuir isteach an fhoirm thuas.

8.

9.

  • agus

10.

11.

12.

13.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

14.

15.

16. Céard é an dáta deiridh?
Is é an 30 Meán Fómhair 2020 an dáta deiridh chun iarratais a fháil.

17. Céard í m’Uimhir Chustaiméara?
Tá d’Uimhir Chustaiméara le fail ar d’éileamh rátaí tráchtála.

18. Céard í m’Uimhir Ráta?
Tá d’Uimhir Ráta (nó LAID) le fáil ar d’éileamh rátaí tráchtála.

19. Céard é Ceanntásc Ráitis Bainc?
Tá an ceanntásc ráitis bhainc ar bharr ráitis bhainc le déanaí a léiríonn ainm agus seoladh do ghnólachta agus uimhir chuntais bhainc do ghnólachta, ar cheart iad a scanadh agus a uaslódáil mar cheangaltán leis an bhfoirm iarratais chun d’ainm agus do sheoladh gnólachta, agus sonraí do chuntais bhainc a fhíorú.

20. Conas is féidir liom an fhoirm a shíniú?
Ba chóir d’iarratasóirí a n-ainm a chlóscríobh agus trí “Cuir isteach” a bhrú tá siad ag deimhniú go bhfuil na sonraí go léir ceart/fíor.

21. An gá dom Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach a chur isteach?
Má tá iarratais á ndéanamh agat a bhaineann le roinnt gnólachtaí/áitreabh (deontais de EUR 10 000 nó níos mó san iomlán), nó má tá earraí/seirbhísí á soláthar agat don údarás áitiúil, ní mór duit Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach a chur isteach ionas gur féidir do stádas imréitigh cánach a sheiceáil.

22. Mura bhfuil mé sásta leis an gcinneadh mo dheontas a dhiúltú, an féidir liom achomharc a dhéanamh?
Maidir le hachomhairc a bhaineann le cinneadh iarratas a dhiúltú, déanfar iad i scríbhinn laistigh de 7 lá ón bhfógra faoin gcinneadh a fháil, chuig RestartGrantAppeals@galwaycoco.ie agus beidh an cinneadh uathu críochnaitheach.

23. Cá bhfuil tuilleadh faisnéise ar fáil?
Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó Aonad Tacaíochta Gnó d’Údaráis Áitiúil ar RestartGrant@galwaycoco.ie