Doiciméid leictreonach ar chomhad

Is é freagracht aon duine ar mian leo sonraí pearsanta ar iarratais pleanála agus liostaí cinnidh do chuspóirí mhargaíochta dhíreach a bheith sásta gur féidir leo sin a dhéanamh go dlisteanach faoi riachtanais na nAchtanna Um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 ag cur na roghanna atá leagtha amach ag iarrthóirí ina n-iarratais san áireamh.

Electronic Documents on File


It is the responsibility of any person wishing to use the personal data on planning applications and decisions lists for direct marketing purposes to be satisfied that they may do so legitimately under the requirements of the Data Protection Acts 1988 and 2003 taking account of the preferences outlined by applicants in their applications.