Doiciméid leictreonach ar chomhad

Is é freagracht aon duine ar mian leo sonraí pearsanta ar iarratais pleanála agus liostaí cinnidh do chuspóirí mhargaíochta dhíreach a bheith sásta gur féidir leo sin a dhéanamh go dlisteanach faoi riachtanais naRialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí 2016 agus nAchtanna Um Chosaint Sonraí 1988 le 2018 ag cur na roghanna atá leagtha amach ag iarrthóirí ina n-iarratais san áireamh.

Electronic Documents on File


It is the responsibility of any person wishing to use the personal data on planning applications and decisions lists for direct marketing purposes to be satisfied that they may do so legitimately under the requirements of the General Data Protection Regulations 2016 and the Data Protection Acts 1988 to 2018, taking account of the preferences outlined by applicants in their applications.